ΓΕΝΙΚΑ

Για την παραγωγή σκυροδέματος ετοιμάζονται μελέτες σύνθεσης για όλες τις κατηγορίες από το επιστημονικό προσωπικό της Εταιρείας μας. Το σκυρόδεμα παρασκευάζεται έτσι, ώστε:

  • Να έχει ομοιογένεια.
  • Να έχει την εργασιμότητα εκείνη που θα επιτρέψει να διαστρωθεί και να συμπυκνωθεί ικανοποιητικά με τα διαθέσιμα μέσα
  • Να έχει την αντοχή, την ανθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες ιδιότητες, οι οποίες προδιαγράφονται για το έργο.

 

Οι αναλογίες των υλικών για την παρασκευή του σκυροδέματος καθορίζονται από εργαστηριακή Μελέτη Συνθέσεως. Η Μελέτη Συνθέσεως είναι υποχρεωτική για κάθε ποιότητα σκυροδέματος, όπως επίσης και για οποιοδήποτε σκυρόδεμα ειδικών απαιτήσεων (στεγανό σκυρόδεμα, ανθεκτικό σκυρόδεμα κλπ.). Δεν είναι υποχρεωτική για σκυρόδεμα υποστρώσεων ισοπεδωτικών στρώσεων και άλλων βοηθητικών κατασκευών, που δεν μετέχουν ουσιαστικά στη λειτουργία του έργου.

Οι μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος αναθεωρούνται:

  • Όταν αλλάζει η πηγή λήψεως των αδρανών
  • Όταν τα αδρανή παρουσιάζουν διαφορετική διαβάθμιση από εκείνη που είχαν στη Μελέτη Συνθέσεως, με αποκλίσεις που υπερβαίνουν τις 10 εκατοστιαίες μονάδες
  • Όταν αλλάζουν τα πρόσθετα ή ο τύπος του τσιμέντου

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ

Η Μελέτη Συνθέσεως σκυροδέματος γίνεται με τα αδρανή, το τσιμέντο, τα πρόσθετα και το νερό. Οι αναλογίες των υλικών που προδιαγράφονται στη Μελέτη Συνθέσεως εξασφαλίζουν στο μίγμα την εργασιμότητα που προδιαγράφει ο Μελετητής. Η εργασιμότητα του σκυροδέματος εκφράζεται σε εκατοστά κάθισης,

Αν δεν προδιαγράφεται εργασιμότητα η Μελέτη Συνθέσεως γίνεται για σκυρόδεμα με κάθιση 10-12 cm.

Η ποσότητα του νερού που δίνεται στις αναλογίες υλικών της Μελέτης Συνθέσεως αναφέρεται σε ξηρά αδρανή υλικά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Απαγορεύεται η ελεύθερη πτώση του σκυροδέματος από ύψος μεγαλύτερο των 2,5 μέτρων. Σ αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλοι σωλήνες που θα κατεβάζουν το σκυρόδεμα μέχρι τη θέση διαστρώσεως ή θα ανοίγονται παράθυρα στον ξυλότυπο σε ενδιάμεσα ύψη.
  • Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται στο έργο με την κάθιση που προβλέπεται στη Μελέτη Συνθέσεως.
  • Όταν οι ανάγκες του έργου το απαιτούν, ο Επιβλέπων ή η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από τον παραγωγό αλλαγή της κάθισης προσαρμόζοντας τις αναλογίες των υλικών ετοιμάζοντας νέα Μελέτη Συνθέσεως.
  • Ο Επιβλέπων ή η Υπηρεσία μπορούν να απαιτήσουν την επιτόπου αύξηση της εργασιμότητας του φορτίου έτοιμου σκυροδέματος πέραν της τιμής της παραγγελίας (μέγιστη αύξηση 20%). Η αύξηση της εργασιμότητας θα γίνεται μόνο με υπερρευστοποιητικό. Η δαπάνη του υπερρευστοποιητικού βαρένει τον αγοραστή.